Jej koryto zostanie wydobyte z kanału na odcinku przebiegającym przez park im. J. Kilińskiego. Do zasilenia rzeki w wodę zostaną wykorzystane wody opadowe i roztopowe z okolicznych nieruchomości i dachów.

Projekt pod nazwą „Błękitno-Zielona Łódź: Zrównoważona gospodarka wodna w dolinie rzeki Lamus” składa się z kilku elementów. Oprócz odkrycia rzeki, częścią tego zadania będzie także retencja wody w okolicy. Z jednej strony pozwoli to na uniknięcie podtopień na placu Zwycięstwa, a z drugiej zasili w ten cenny zasób park Źródliska I i II.

Jak to zrobić? Przetarg na projekt ogłoszony

Planowane jest także podczyszczanie wód opadowych poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych na naturze, a także prowadzenie monitorowania poziomu wilgotności gleby i poziomu wód gruntowych.

– Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie koncepcji inwestycji. Chętni mogą składać swoje oferty od 5 września – mówi Aleksandra Sztuka, z-ca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska.

Odkrycie rzeki Lamus będzie miało nie tylko walor estetyczny oraz praktyczny, związany z małą retencją. Podkreśli ono także znaczenie obecności wody w krajobrazie miasta. Projekt przyczyni się też do poprawy bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych, a także podniesienia odporności systemów zieleni miejskiej na skutki suszy.