Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

21 lipca 2021 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 82 nowo przyjętych policjantów. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 15 września 2021 roku.

W uroczystości udział wzięli Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji.

Rotę ślubowania wypowiedziało 82 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 62 policjantów i 20 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu. To było trzecie przyjęcie do służby w tym roku. Dotychczas przyjęto 203 policjantów. W roku 2021 zaplanowano jeszcze trzy terminy przyjęć do służby:

- 15 września 2021;

- 3 listopada 2021;

- 30 grudnia 2021.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji I Zastępca Komendant Wojewódzkiego Policji w Łodzi  insp. Tomasz Olczyk, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę Policji w społeczeństwie. Pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

  • Poczet sztandarowy policji na sali OPP w Łodzi
  • Wojewoda wręcza odznaczenia policjantce
  • Policjanci składają ślubowanie
  • Policjanci stoją na uroczystej zbiórce na OPP
  • Policjanci stoją przed pocztem sztandarowym
  • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji przemawia do zebranych policjantów i gości.
  • Policjanci stoją przed pocztem sztandarowym
  • Wojewoda Łódzki przemawia do zgromadzonych
  • Wspólne zdjęcie policjantów i wojewody