Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

W dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komisariatach na terenie Łodzi, dyżurujący na miejscu funkcjonariusze będą służyć pomocą wszystkim zainteresowanym. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej.

22 luty 2021 roku to Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W związku z tym, Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi opracował broszurę informacyjną wraz z informacją o miejscach, w których udzielana jest pomoc osobom dotkniętym przemocą na terenie Łodzi. Druki są w formie cyfrowej znajdują się poniżej, z możliwością pobrania.

 

W 1988 roku Parlament Europejski ustanowił dzień 22 lutego jako Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. W Polsce Dzień Ofiar Przestępstw obchodzony jest od 2003 roku kiedy to został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. Jest integralną częścią Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku przypada w terminie 22-28 lutego. Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin, a także poprawę ich sytuacji prawnej. W trakcie tych kilku dni osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach okręgowych i rejonowych na terenie całego kraju, ale nie tylko. W organizację obchodów aktywnie włączają się również m. in. asystenci sędziów, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Policji oraz inni specjaliści.

W październiku 1999 roku została wprowadzona Polska Karta Praw Ofiary, czyli zbiór obowiązujących praw przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Karta została stworzona przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, stanowi wykaz obowiązujących praw przysługujących ofiarom przestępstw wraz z instrukcją, czego konkretnie i od kogo ofiara przestępstwa może się domagać, gdy jej prawa nie są respektowane. Jest to dokument, który ma przypominać organom ścigania o tym, że w trakcie wykonywanych czynności, zbierania materiału dowodowego, ustalania i osądzania sprawców przestępstw muszą pamiętać o szczególnej sytuacji w jakiej pozostaje ofiara.

 

Ofiarą w rozumieniu Karty jest osoba fizyczna, której dobro chronione prawem zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi. Zgodnie z kartą, ofiara przestępstwa ma prawo do: pomocy, godności, szacunku i współczucia, wolności od powtórnego zranienia (czyli wtórnej wiktymizacji), dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mediacji i pojednania ze sprawcą, do zadośćuczynienia jej krzywdom.

Poza Polską Kartą Praw Ofiary aktami prawnymi wprowadzonymi w celu zapewnienia pomocy ofiarom przestępstw są:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zasadniczym aktem regulującym prawa i wolności człowieka oraz jego ochronę prawną.

Kodeks Postępowania Karnego, gdzie podkreślone zostało, to że postępowanie karne ma na celu uwzględnienie prawem chronionych interesów pokrzywdzonego, zabezpieczenie jego praw oraz jego sytuacji materialnej.

Kodeks Karny, gdzie uregulowane zostały środki karne wpływające na bezpieczeństwo ofiary i jej rodziny

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych z dnia 7 lipca 2005r

 

Istnieje wiele instytucji zarówno rządowych, jak i pozarządowych niosących pomoc ofiarom przestępstw. Poza Policją i prokuraturą są to m. in. ośrodki pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, telefony zaufania, fundacje i ośrodki niosące pomoc psychospołeczną.

 

Dzień Ofiar Przestępstw ustanowiony został, aby zwrócić uwagę na trudną i szczególną sytuację osób dotkniętych przemocą. Ważne jest jednak, aby pamiętać o nich przez cały rok i rozglądać się wokół siebie, bo być może w naszym najbliższym otoczeniu jest ktoś, kto może potrzebować pomocy.