Za organizację zdalnego nauczania odpowiada dyrektor szkoły, a nadzór pedagogiczny sprawuje kurator oświaty. Łódzki samorząd deklaruje wsparcie w technicznej organizacji zajęć.

W Łodzi zajęcia będą się odbywać za pośrednictwem e-dziennika, poczty e-mail lub innych komunikatorów. Te same narzędzia mają do dyspozycji rodzice uczniów, aby na bieżąco kontaktować się z nauczycielami lub/i dyrektorem szkoły.

Z informacji zebranych w 156 szkołach prowadzonych przez łódzki samorząd wynika, że 5 procent uczniów nie ma dostępu do żadnego z kanałów kontaktu, trwa identyfikacja indywidualnych potrzeb każdego z tych uczniów. MEN przewidział taką sytuację - jeśli nie będzie innego rozwiązania uczniowie będą otrzymywać materiały do zdalnego nauczania w formie papierowej. Sposób ich przekazania będzie ustalany indywidualnie z rodzicami.

W przypadku uczniów klas I - III nauczyciele mają obowiązek poinformować rodziców o dostępnych materiałach dydaktycznych oraz formach i sposobach realizacji zadań w domach. Te same postanowienia dotyczą przedszkolaków ze szczególnym uwzględnieniem 6-latków, którzy mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i zrealizować podstawę programową.

Zdalne nauczanie dotyczy ponad 62,4 tys. uczniów szkół wszystkich szczebli.

Z uwagi na rozporządzenie o zdalnym nauczaniu dziś po raz ostatni prowadzone są lekcje on-line dla maturzystów transmitowane od 16 marca na www.youtube.pl

Archiwalne zapisy lekcji są dostępne na: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/lekcje-on-line-dla-maturzystow/